WWW.KAMELECTRIC.BG осигурява за своите клиенти гаранционна поддръжка, съгласно условията, описани на придружаващата продукта опаковка.


Като гаранционно събитие се приемат дефекти, възникнали в процеса на нормалната експлоатация за времето на гаранционния период и в съответствие с действащите закони и други разпоредби в Република България.


Гаранционното обслужване се осъществява при представяне на закупения продукт в обекта, от който е закупен, в оригинална опаковка и валидна касова бележка или друг документ за покупка ако е получен с наложен платеж, както и отбелязана дата на закупуване.


Всеки от нашите продукти се приема за гаранционно обслужване само в пълен комплект с оригинална опаковка, гарантираща безопасното й транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на деформации, видими щети или следи от неправилна експлоатация или транспорт на изделието и неговата опаковка.


Повреди, дължащи се на неправилно транспортиране, неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, неизправности в електрическата мрежа, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, не се признават за гаранционни.